کادر اجرایی دبیرستان امام رضا (ع) واحد 11

مشخصات عوامل اجرایی دبیرستان امام رضا (ع) واحد 11

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و رشته تحصیلی

1

علی اکبر شریعت

معاون آموزشی

فوق لیسانس الهیات

2

جواد رضانژاد

معاون آموزشی

لیسانس شیمی

3

احمد احمری نیت

راهبر آموزشی و پژوهشی

لیسانس شیمی

4

هادی مدیر

معاون پرورشی و فرهنگی

لیسانس تربیت بدنی

5

ابراهیم فیض مطلق

مربی پرورشی

فوق لیسانس الهیات

6

رجبعلی رحمت زاده

مسئول امور مالی و اداری

لیسانس

7

حمید علیدادی

معاون اجرایی

لیسانس ریاضی

8

سعید براتی زه آب

معاون فناوری

لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار

9

حمید امیری اسفندقه

مسئول امور پژوهشی

فوق لیسانس محیط زیست

10

حمیدرضا ترکمنچه

مسئول کتابخانه

فوق لیسانس ژئوفیزیک

11

ابراهیم ناطق

مشاور تحصیلی و تربیتی

فوق لیسانس روانشناسی