کادر اجرایی دبیرستان امام رضا (ع) واحد 11  

مشخصات عوامل اجرایی دبیرستان امام رضا (ع) واحد 11

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و رشته تحصیلی

تلفن

1

علی اکبر شریعت

معاون آموزشی و

راهبر پایه دوازدهم

فوق لیسانس الهیات

09155246056

2

مرتضی وکیلی

 راهبر پایه یازدهم

فوق لیسانس آموزش و بهسازی نیروی انسانی

09158279638

3

هادی مدیر

معاون پرورشی و

راهبر پایه دهم

فوق لیسانس تربیت بدنی

09155208605

4

مرتضی حاصل خواه

معاون اجرایی و فناوری

لیسانس کامپیوتر

09157980890

5

حمید علیدادی

معاون اداری و مالی

لیسانس ریاضی

09153822967

6

امیر خورسندی

مشاور تحصیلی و تربیتی

فوق لیسانس روانشناسی

09357490783