کادر اجرایی دبیرستان امام رضا (ع) واحد 15

مشخصات عوامل اجرایی دبیرستان امام رضا (ع) واحد 15

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و رشته تحصیلی

1

وحید جهانشاهی اول

معاون آموزشی

لیسانس علوم اجتماعی

2

محسن وظیفه دان

معاون پرورشی و فرهنگی

لیسانس کشاورزی

3

رجبعلی رحمت زاده

مسئول امور مالی و اداری

لیسانس

4

حمید علیدادی

معاون اجرایی

لیسانس ریاضی

5

سعید براتی زه آب

معاون فناوری

لیسانس مهندسی

تکنولوژی نرم افزار

6

حمید امیری اسفندقه

مسئول امور پژوهشی

فوق لیسانس محیط زیست

7

حمیدرضا ترکمنچه

مسئول کتابخانه

فوق لیسانس ژئوفیزیک

8

مصطفی محمودآبادی

مربی پرورشی

لیسانس علوم تربیتی