اخبار/مقالات  
اعضای شورای دانش آموزی آموزشگاه سال تحصیلی 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی سمت در شورا
1 سپهر شاکری قزلحصار رئیس شورا
2 سید علی شریعتی نائب رئیس شورا
3 وهاب قربانی منشی شورا
4 رضا نیازی عضو شورا
5 مهدی سخی عضو شورا
6 سید علی سیدی عضو شورا
7 محمد نوری عضو شورا
8 مسعود نیستانی عضو علی البدل
9 عارف باقری عضو علی البدل
10 محمد حسین قاسمی عضو علی البدل