اهداف و برنامه ها  
برنامه عملیاتی دوره اول متوسطه واحد 15 سال تحصیلی 97-96
 
امتحانات زمان برگزاری پایه زمان توزیع کارنامه
تشخیصی مرآت 1 دوشنبه 96/07/17 کلیه پایه ها  
مستمر ابان هفته سوم و چهارم ابان کلیه پایه ها  
سنجش مرحله اول هفته سوم آذر ماه کلیه پایه ها  
آزمون مرآت 2 چهارشنبه 96/09/29 کلیه پایه ها  
امتحانات دیماه 5 تا 24 دیماه کلیه پایه ها  
المپیاد علمی هفته سوم بهمن ماه 96 کلیه پایه ها  
مستمر اسفند 1 تا 13 اسفند کلیه پایه ها  
آزمون مرآت 3 یکشنبه 97/01/19 کلیه پایه ها  
سنجش مرحله 2 هفته چهارم فروردین 97 کلیه پایه ها  
المپیادهای علمی مرحله 2 هفته اول اردیبهشت 97 نفرات برتر مرحله اول  
امتحانات خرداد 1 تا 20 خرداد 97 کلیه پایه ها