دبیرستان پسرانه امام رضا(ع) واحد یازده

مدیریت واحد 11و15

مدیریت دبیرستان امام رضا (ع) واحدهای 11 و 15:

امیرحسین فرجادنسب

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور تهران


سوابق اجرایی

 

کارشناس مسئول تکنولوژی و گروه‌های آموزشی متوسطه ، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

معاونت آموزش و نوآوری ، آموزش و پرورش چناران

کارشناس مسئول آموزش متوسطه نظری، فنی و حرفه‌ای، کاردانش، آموزش و پرورش چناران

کارشناس تکنولوژی و گروه‌های آموزشی، آموزش و پرورش چناران

معلم راهنمای ارشد ستاد شاهد و امور ایثارگران، آموزش و پرورش چناران

مدیر آموزشگاه راهنمایی شهید سهرابی بقمچ، چناران

مدیر دبیرستان شهید فهمیده بقمچ، چناران

داور مرحله‌ی استانی مسابقه‌ی پژوهش علمی جشنواره‌ی نوجوان خوارزمی، خراسان رضوی

داور مرحله‌ی استانی پنجمین جشنواره‌ حمایت از پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی، خراسان رضوی


سوابق تدریس

 

مدرس استانی برنامهی نظارت و راهنمایی آموزشی، خراسان رضوی

مدرس و ارزیاب استانی طرح تدبیر در دوره‌ی ابتدایی، خراسان رضوی

مدرس و ارزیاب استانی برنامه‌ی تعالی مدیریت مدرسه، خراسان رضوی

تدریس در دوره تحصیلی راهنمایی و متوسطه نظری، چناران

تدریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مشهد و گلبهار

تدریس در دورههای آموزش کوتاه مدت فرهنگیان، خراسان رضوی

 


سوابق علمی و پژوهشی

 

تألیف و ترجمهی 12 عنوان کتاب در موضوعات مختلف علمی و آموزشی

تألیف یک مقالهی ISI، دو مقالهی علمی-پژوهشی، سه مقالهی ارائهشده در همایشهای علمی ملی و بینالمللی

اجرای یک طرح پژوهشی به سفارش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی